دلم برای پروانه های بی گناه ِ دلم ميسوزد ...

که بی خبر به دام  ِ غم

اسیر شدند...

سوختند

شبنم شدند، چکیدند

نام شان شد:

اشک .

 

......

 

/خداحافظ عزیزانم./ 

 

 

 

+  بیست و دوم مهر 1389   نویسا